นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

สหไทย เทอร์มินอล มีความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสให้กับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ได้ผ่านหลายช่องทาง

ข้อมูลด้านการเงิน

สหไทย เทอร์มินอล เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุน รายได้ และแผนการพัฒนาล่าสุดของเรา ให้นักลงทุนได้ทราบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ หน้านักลงทุนสัมพันธ์

คุณสามารถติดต่อฝ่ายลงทุนของเราได้ที่อีเมล์ [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับกลาง (Interim Report) ของบริษัทได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

เอกสารฉบับกลางของสหไทย เทอร์มินอล ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เอกสารฉบับกลางของสหไทย เทอร์มินอล ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559

Background

จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณธุรกิจในทุกขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจของเรา เพื่อเป็นการวางแนวทางให้กับผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรของเรา ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต

ดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจของเราได้ที่นี่

นโบายการกำกับดูแลธุรกิจ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล มีการนำนโยบาย การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) มาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและเพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานให้กับผู้ถือหุ้น ผู้อำนวยการ บุคลากรของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจของเราได้ที่นี่

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทได้ทำการปรับใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบภายในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ที่นี่

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น และยังมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้ด้วย การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดได้

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเราได้ที่นี่