July 2020

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม ภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
July 21, 2020

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และด้วย บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ประกอบการท่าเรือที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล บริษัทจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ให้กับพนักงานทุกไตรมาส และมีนโยบายให้พนักทุกท่านเข้าร่วมอบรม เพื่อความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลักขโมยสินค้า…

Read More
ภาพบรรยากาศการทำบุญ ณ วัดบางหัวเสือ
July 17, 2020

ภาพบรรยากาศการทำบุญ ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ของ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟร์เซอร์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย)…

Read More