แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4) ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดสิทธิและการปรับสิทธิ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการใช้สิทธิ ดาวน์โหลด