บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ที่ทางบริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนใกล้เคียง โดยมีเยาวชนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 19 ราย จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแหลม โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของเยาวชน บริษัทจึงมีโครงการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับทั้งเยาวชนชุมชนและบุตรหลานพนักงานมาโดยต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ในเติบโตอย่างมีศักยภาพเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป