บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน และเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของความสุขและความสำเร็จในชีวิต” บริษัทจึงได้จัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 และ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลความเจ็บป่วย และต้องการให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลใส่ใจในสุขภาพของตนเอง เพื่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสังคม