การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

เอกสารแนบ

  1. ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    ll> ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิ
    ll> ดาวน์โหลด
  3. แผนที่แสดงสถานที่ที่ใช้สิทธิ
    ll> ดาวน์โหลด      google map ll> click here