• ระเบียบการ >> Download
  • ใบสมัคร >> Download
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน >> Download
  • ภาพการมอบทุน >> Download

ระยะเวลาโครงการ

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผล ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
มอบทุนการศึกษา ภายในมีนาคม 2563
หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผลของโครงการ

สืบเนื่องจากบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ที่อยู่ตำบลบางหญ้าแพรก คือ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนวัดแหลม โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก และโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิททยา มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วในปี 2562 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนในจำนวนนั้นมีฐานะยากจน บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินคำ รับจ้างไปวันๆ แต่ด้วยความรักและ เอาใจใส่ของญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย อยากให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ แม้จะขัดสนก็ตาม จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยดีนัก ทาง บมจ.สหไทยฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทางการศึกษาว่าให้เด็กในชุมชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือยากจนที่ต้องการศึกษาต่อ  เหล่านั้นให้สามารถเรียนต่อได้เป็นคนดี มีความรู้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวและไม่เป็นภาระในสังคม ในอนาคตข้างหน้าได้  โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการนี้

ดังนั้นทางบมจ.สหไทยฯ จึงเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในชุมชนเป็นรายบุคคล(ผ่านสถานศึกษาของเด็กที่ศึกษาอยู่)  ซึ่งมี ส่วนส่งเสริมทำให้เด็กในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข สามารถเป็นกำลังของครอบครัว และเป็นการพัฒนากำลังคนในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับทุน
  2. เพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว  อีกทางหนึ่ง

เกณฑ์การพิจารณา

ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนเกินกวาที่กำหนด ทาง บมจ. สหไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งมาจากผู้นำชุมชน ในกรณีที่มีเสียงการตัดสินของคณะกรรมการเท่ากันนั้น ทางประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายและถือเป็นที่สิ้นสุด

ทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ CSR (คุณสุรพล) 02-386-8000 ต่อ 1516 หรือ 065-715-9257