คุณบัญชัย ครุจิตร

อายุ                     37 ปี

ตำแหน่ง              กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เลขานุการบริษัท                            

การศึกษา

  • MSc in Supply Chain & Logistics Management University of Warwick
  • BBA in International Business International College, Mahidol University

ประวัติการอบรม                      

  • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22 ปี 2557
  • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 5 ปี 2557
  • Board Reporting Program (BRP) รุ่น 13 ปี 2557
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 155 ปี 2555
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94 ปี 2555
  • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 15 ปี 2555
  • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 44 ปี 2555

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง               

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  27 กรกฎาคม 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3  :  20 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ       6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน         กรรมการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2560 – ปัจจุบัน         กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน         กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2559 – ปัจจุบัน         กรรมการ บจก. ทีเอสเค แอสเสท / ให้เช่า ซื้อ – ขาย และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน         กรรมการ บจก. ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง / ถือหุ้นในบริษัทอื่น

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น    -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต

2559 – 2565           กรรมการ บจก. ทีเอสเค เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ / ให้เช่าอาคารและให้บริการสาธารณูปโภค

2559 – 2565           กรรมการ บจก. เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้ / ให้บริการเช่าคลังเก็บสินค้า

2550 – 2561           กรรมการ บจก. เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์ จำกัด / ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   18,686,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.08 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา     -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  นางเสาวคุณ ครุจิตร (มารดา)