นี่คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นในฐานะผู้ปฏิบัติการท่าเรือชั้นนำ

แนวทางการปฏิบัติงานของสหไทย เทอร์มินอล

ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้าและพันธมิตรของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา:

เป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นที่สามารถตอบโจย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

หมายเหตุ : ผู้บริหารได้ทบทวนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

Background

พันธกิจของเรา

พันธกิจต่อลูกค้า

“สร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบโซลูชั่นที่ทันสมัย พร้อมบริการที่มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจต่อพนักงาน

“สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางการงาน”

พันธกิจต่อสังคม 

“ช่วยเหลือ สนับสนุน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น 

“สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนและการบริหารงานที่ได้มาตรฐาน”

หมายเหตุ : ผู้บริหารได้ทบทวนเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ค่านิยมหลัก

• จิตบริการ

• ความโปร่งใส

• ความซื่อสัตย์

• นวัตกรรม

Background

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สหไทย เทอร์มินอล เชื่อมั่นว่าคุณภาพการให้บริการ การดูแลลูกค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นปัจจัยหลักสามประการที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าในการปฏิบัติการของเรา โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ของเรา มีส่วนเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยยกระดับความสามารถในการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และช่วยวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เรายังได้รับใบรับรอง ISO ซึ่งแสดงถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งช่วยรักษามาตรฐานการปฏิบัติการของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความถูกต้องอยู่เสมอ