มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563 ณ ห้องอบรม สหไทย เทอร์มินอล โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน จำนวน 43 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6