Background

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

สหไทย เทอร์มินอล เรายึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทั้งงานด้านการบัญชี การตรวจสอบงบการเงิน การปฏิบัติงานภายในบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎของสหไทย เทอร์มินอล หรือมีความสุ่มเสี่ยง คุณสามารถติดต่อเราได้ทันที โดยกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งเรื่องให้ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบของเราทราบ

เราจะทำการรับเรื่องและตรวจสอบการกระทำดังกล่าวตามที่คุณแจ้งเข้ามา รายงานทุกเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุด

ดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของเราได้ที่นี่

ดาวน์โหลดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย

โทร:+66 (0) 2386 8000
โทรสาร: +66 (0) 2386 8008