January 2018

สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับบุคลากรจาก MCC Transport
January 17, 2018

สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับบุคลากรจาก MCC Transport ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการของสหไทย เทอร์มินอล รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีในการเข้าเทียบท่าของบริการขนส่งสินค้า Thai-Rangoon 2 หรือ TR2

Read More