October 2020

สหไทย เทอร์มินอล เปิดบ้านตอนรับตัวแทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
October 16, 2020

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะตัวแทนจาก บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณิชาภา สีมาพลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมกับ คุณณิชกุล วรจรัสรังสี และคุณพัชรีย์ มณีนารถ เจ้าหน้าที่การตลาดได้เปิดบ้านต้อนรับคณะสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ…

Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม ภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
October 16, 2020

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งกำหนดให้เรือและท่าเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต้องฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก…

Read More