คุณยุทธ วรฉัตรธาร

อายุ      76 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0 ปี 2564
 • Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36 ปี 2563
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2 ปี 2558
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0 ปี 2557
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 ปี 2556
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12 ปี 2553
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33 ปี 2553
 • Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3 ปี 2551
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8 ปี 2546
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0 ปี 2543

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง           

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  27 กรกฎาคม 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 :  20 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ        6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา  5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน      

2559 – ปัจจุบัน           ประธานกรรมการ บมจ. กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2558 – ปัจจุบัน           ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2554 – ปัจจุบัน           ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง   -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2560 – ปัจจุบัน           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นูทริกซ์

2558 – ปัจจุบัน           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บี เอส วาย กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น     -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต 

2553 – 2563           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

2546 – 2562           ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

2560 – 2562           ประธานกรรมการ บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม      270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี-