คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี

อายุ        70 ปี

ตำแหน่ง      กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

การศึกษา

  • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

  • Independent Observer Program (IOP) รุ่น 4 ปี 2559
  • DCP Refresher Course (DCP-Refresher) รุ่น 2 ปี 2549
  • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 13 ปี 2544

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 ( ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  23 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 :  21 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ        6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา  5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2566 – ปัจจุบัน           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

2559 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2555 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง   -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2564 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์

2563 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. อีอาร์เอ พลัส

2540 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล

2535 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2565 – ปัจจุบัน          กรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำ, มหาวิทยาลัยมหิดล

2560 – ปัจจุบัน          ผู้สังเกตุการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน          อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ / กรมบัญชีกลาง / ภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในอดีต

2558 – 2566             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีซีพีจี

2564 – 2565             อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

2558 – 2563             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

2559 – 2563             กรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2557 – 2563             ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและคณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม      270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี-