คุณสุชิน รัตนศิริวิไล

อายุ                      54 ปี

ตำแหน่ง               กรรมการ, กรรมการบริหาร

การศึกษา             ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศรินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BSc in Materials Engineering Rensselaer Polytechnic Institute(RPI), USA

ประวัติการอบรม                  

  • Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 139 ปี 2560
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง           

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 ( ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  21 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 :  22 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ       6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน          กรรมการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2563 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น (ชื่อเดิม บจก.ไทย พีพี-อาร์)

2563 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. แทค-เอ็ม กรุ๊ป

2563 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. รัตนอีสาน

2563 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. อีพีซี กรุ๊ป

2562 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. วิชัยให้พร

2555 – ปัจจุบัน          กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น    -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต    -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม    264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (อา)