คุณอังกูร ศรีสุนทร

อายุ                       55 ปี

ตำแหน่ง                กรรมการ, กรรมการบริหาร

การศึกษา  

  • Ex-MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม    Director Accreditation Program รุ่น139 ปี 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง       

วาระที่ 1  :  3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2  :  23 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3  :  21 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ        6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน         กรรมการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2561 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2560 – ปัจจุบัน         กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

2557 – ปัจจุบัน         กรรมการ บจก. จี.โอ.โอ.เอ็น.

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น  -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต          -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม    -ไม่มี-  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -ไม่มี-