คุณเสาวคุณ ครุจิตร

อายุ                      66 ปี

ตำแหน่ง               กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา             มหาวิทยาลัยนันซาน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม         

  • Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 139 ปี 2560
  • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22 ปี 2557
  • วิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง               

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 ( ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  21 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 :  22 เมษายน 2564 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน          กรรมการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2562 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค

2561 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

2559 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก บาร์จ เซอร์วิส

2558 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. เอสดับเบิลซีเค

2559 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. ทีเอสเค แอสเสท

2559 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง

2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น    -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต

2559 – 2565             กรรมการ บจก. ทีเอสเค เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์

2559 – 2565             กรรมการ บจก. เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้ ค

2561 – 2562             กรรมการ บจก. เค.อาร์.ซี.แอล. โฮลดิ้ง

2550 – 2561             กรรมการ บจก. เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   10,728,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.77 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  นายบัญชัย ครุจิตร (บุตร)