คุณไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

อายุ                      57 ปี

ตำแหน่ง                กรรมการ, กรรมการบริหาร

การศึกษา             ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม   Director Accreditation Program รุ่น 39 ปี 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง           

วาระที่ 1 :  3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 :  23 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 :  21 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ        6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน          กรรมการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2560 – ปัจจุบัน           กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน           กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

2558 – ปัจจุบัน           กรรมการ บจก. บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. เอสดับเบิลซีเค

2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2544 – ปัจจุบัน          กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

2540 – ปัจจุบัน          กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมฟองน้ำ ยืนยง

2533 – ปัจจุบัน          หุ้นส่วนผู้จัดการ ห.จ.ก.โรงงานอุตสาหกรรมยางยืนยง

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น    -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต

2550 – 2564            กรรมการ บจก. อุดมสุขรุ่งเรือง / ซื้อขายที่ดิน

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  7,517,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.24 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -ไม่มี-

 

หมายเหตุ  ** นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารคลังสินค้า