คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล

อายุ                       62 ปี

ตำแหน่ง                กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา              อนุปริญญา

ประวัติการอบรม    Director Accreditation Program (DCP) รุ่น139 ปี 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง           

วาระที่ 1 : 3 พฤษภาคม 2560 ( ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : 27 กรกฎาคม 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 : 20 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ        6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา  5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน            กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

2560 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

2560 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส

2559 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. บางกอก บาร์จ เซอร์วิส

2558 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2563 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. อินเตอร์โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี้ย์ (ชื่อเดิมบจก. อินเตอร์ โซล่าร์รูฟ)

2562 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. เอสดับเบิลซีเค

2559 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้

2557 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. รัตน โฮลดิ้ง

2556 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์   

2547 – ปัจจุบัน            กรรมการ บจก. คิว.เอ.โลจิสติกส์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น    -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในอดีต

2554 – 2564               กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ / ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำเร็จรูป

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   823,020 คิดเป็นร้อยละ 0.14 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  นายสุชิน รัตนศิริวิไล (หลาน)

 

หมายเหตุ  * นายวิจิตร รัตนศิริวิไล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่งทางบก ธุรกิจด้านการบริหารคลังสินค้า