July 2021

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัทในเครือ สหไทย เทอร์มินอล ประจำปี 2564
July 1, 2021

สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน การศึกษา และเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของเยาวชน จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยในครั้งนี้มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย ทางบริษัทฯหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆที่ได้รับทุน ขยัน…

Read More