สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน การศึกษา และเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของเยาวชน จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

โดยในครั้งนี้มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย ทางบริษัทฯหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆที่ได้รับทุน ขยัน ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี แบบนี้ต่อไป