ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และ การกระจายหุ้น click here

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,614
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 43.73
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2562 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,678
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.9
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด 158,960,800 34.56
2. นายสมชัย ครุจิตร 24,074,700 5.23
3. นางสุนันทา ลามาติพานนท์ 13,736,800 2.99
4. นายบัญชัย ครุจิตร 12,951,600 2.82
5. นายศักดิ์ชัย ครุจิตร 12,285,000 2.67
6. นายทวีชัย ครุจิตร 12,051,600 2.62
7. นายศรชัย ครุจิตร 11,851,800 2.58
8. นางดาลัด ประพิณทิพย์ 10,300,000 2.24
9. นางดวงตา จงยั่งยืนวงศ์ 8,678,400 1.89
10. นายนเรศ งามอภิชน 8,300,000 1.8
11. นางวารุณี เพชรสุทธิ 8,190,000 1.78
12. น.ส.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ 7,000,000 1.52
13. น.ส.วศินี เลาลิขิตนันท์ 6,750,000 1.47
14. นายปวีณ นพคุณทอง 6,250,000 1.36
15. นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ 5,694,800 1.24
16. นางสุมาลี ครุจิตร 5,581,400 1.21
17. น.ส.สุนีย์รัตน์ ครุจิตร 4,838,600 1.05
18. นายธนพล หวังธีระประเสริฐ 4,740,000 1.03
19. นางเสาวคุณ ครุจิตร 4,089,500 0.89
20. นายเจริญชัย หวังธีระประเสริฐ 3,400,000 0.74
21. นายพีร์ ประพิณทิพย์ 3,258,300 0.71
22. น.ส.ชาพร บุณยนิตย์ 3,000,000 0.65
23. นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 2,835,000 0.62
24. นายอมรศักดิ์ อัมภาพันธุ์กิจ 2,656,800 0.58
25. นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 2,500,000 0.54
26. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,462,300 0.54

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป