คุณกิตติคุณ โลจายะ

อายุ                       52 ปี

ตำแหน่ง                ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลุ่มงานบริการท่าเทียบเรือ

การศึกษา              ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (กรมเจ้าท่า)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง      1 มิถุนายน 2554

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

1/2/2566 – ปัจจุบัน           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลุ่มงานบริการท่าเทียบเรือ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2554 – 31/1/2566           รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การถือหุ้นของบริษัท      132,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี-