คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี

อายุ                      41 ปี

ตำแหน่ง               ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

การศึกษา             

  • ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม              ประกาศนียบัตร ด้านบริหารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง      21 เมษายน 2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

1/2/2566 – ปัจจุบัน          ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2553 – 31/1/2566           รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

การถือหุ้นของบริษัท      163,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี-