คุณบัณฑิต รุ่งสิมานนท์

อายุ                      47

ตำแหน่ง                ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Bachelor of Law, Chulalongkorn University

ประวัติการอบรม              e-learning CFO’s Orientation Course

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง      1 สิงหาคม 2566

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

1/8/2566 – ปัจจุบัน           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2561 – 31/7/2566            ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจ.เช้งเก้อร์ (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท       -ไม่มี-   (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี-