บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเอกชนครบวงจรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(Crane) ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ธันวาคม 2563 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความมั่นใจ และให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552