เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ขึ้น ณ บริเวณท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล ท่าเรือบางกอก บาร์จ เทอร์มินอล และลานตู้บางกอก คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ภายในงานจัดโดยมีมาตรการความปลอดภัยในช่วงโรคระบาด โดยการจัดในพื้นที่โล่ง มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเว้นระยะห่าง และที่สำคัญ คือการใส่หน้ากากอนามัยของผู้เข้าร่วมงานเพื่อความปลอดภัยตลอดงาน