เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ในโครงการสำรวจเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพตามลำน้ำเจ้าพระยา นำโดยคุณบุญมา สิริธรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คุณนิภาวรรณ ใยบัวเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสินค้า คุณขจิตมาศ พลวิชัย ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1และ คุณธนกฤต มนัสสิริเกียรติ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 2

โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสำรวจพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและสำรวจท่าเทียบเรือเอกชนในเขตท่ากรุงเทพตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา