เมื่อวันที่ 16 พฤจิกายน 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (ท่าเรือสหไทยฯ) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard หรือ USCG) และตัวแทนจากกรมเจ้าท่า ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ เพื่อสังเกตการณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือไทยตามข้อกำหนดประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code)  ในด้านต่างๆ อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ การควบคุมการผ่านเข้าออกเขตท่าเรือ

จากการตรวจเยี่ยมจากทาง USCG ครั้งก่อนในปี 2559 ซึ่งทางท่าเรือสหไทยฯ ได้มีการพัฒนาระบบ พัฒนาการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ตามคำแนะนำของ USCG อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และได้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจำต่อเนื่อง จนทำให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล หรือ The Global Security Verification (GSV) ซึ่งเทียบเท่ากับ C-TPAT ของสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือสหไทยฯ ไปยังสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางท่าเรือสหไทยฯ ได้รับคำชื่นชมด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกท่าเรือ การตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray รวมไปถึงระบบป้องกันการโจรกรรมและโจมตีข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จาก USCG พร้อมทั้งมอบเหรียญที่ระลึกให้กับท่าเรือสหไทยฯ

ทางท่าเรือสหไทยฯ ขอขอบคุณกรมเจ้าท่าที่คัดเลือกให้ท่าเรือสหไทยฯ เป็นตัวแทนของท่าเรือเอกชนไทยในการตรวจเยี่ยมงานด้านความปลอดภัยของท่าเรือไทยตามข้อกำหนดประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) และขอขอบคุณทางหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา(United States Coast Guard) ที่เข้าเยี่ยมท่าเรือสหไทยฯ และให้คำชื่นชมในมาตรฐานความปลอดภัยของท่าเรือสหไทยฯ