สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ การช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนขนมและน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ แจกชุดยาและกล่องห่วงใยให้กับพนักงานและชุมชน แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาด รณรงค์และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานและชุมชนให้ได้รับวัคซีนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรให้

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีอยู่ ดังนั้นด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญทางสุขภาพของบุคลากร ทางบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ จึงได้จัดให้ซื้อวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อ Moderna จำนวน 240 โดส เพื่อเป็นเข็มกระตุ้น (BOOSTER) ให้กับกลุ่มพนักงานซึ่งรับวัคซีนขั้นพื้นฐานไปก่อนแล้ว โดยทางบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้