สรุปกิจกรรม CSR เดือนกรกฎาคม 2562

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนโดยรอบ นับเป็นสิ่งที่ สหไทย เทอร์มินอล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และนี่คือกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบเดือนที่ผ่านมาของสหไทย เทอร์มินอล

1.สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเสื้อยืด หมวกให้แก่อาสาสมัครฯ – บริษัทฯได้ร่วมช่วยเหลือทางภาครัฐ เพื่อต่อต้านภัยยาเสพติดในชุมชน

2.สนับสนุนงบประมาณจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม “ยอดคนดีศรีท้องคุ้ง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 – บริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี

3.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) – บริษัทฯ ได้ร่วมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน

4.ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม-พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญให้ใจจิตใจสงบและรู้สึกอิ่มบุญ

5. Morning Talk – ได้แจ้งข่าวสารและข้อมูลอื่นๆให้กับพนักงาน รวมทั้งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน