ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งกำหนดให้เรือและท่าเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต้องฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ด้วยบริษัทเป็นผู้ประกอบการท่าเรือที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือ และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลักขโมยสินค้า การก่อการร้ายสากล การแอบซ่อนลงเรือ การซุ่มโจมตี และ การก่อวินาศกรรม เป็นต้น

บริษัทจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ให้กับพนักงานทุกไตรมาส และมีนโยบายให้พนักทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติประจำไตรมาส 4 ปี 2563 ในหัวข้อการลักขโมยสินค้า (Pilferage and theft)

โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณธรรศ ธรรมฤทธิ์ PFSO Officer เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ดี.ซี จำกัด และ สถานีตำรวจสำโรงใต้ ส่งตัวแทนมาเพื่อร่วมการสัมมนาในครั้งนี้