ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำไตรมาส 1 ปี 2564

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งกำหนดให้เรือและท่าเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต้องฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และด้วยบริษัทเป็นผู้ประกอบการท่าเรือที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือ และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลักขโมยสินค้า การก่อการร้ายสากล การแอบซ่อนลงเรือ การซุ่มโจมตี และ การก่อวินาศกรรม เป็นต้น

บริษัทจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ให้กับพนักงานทุกไตรมาส และมีนโยบายให้พนักทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ในหัวข้อการลักลอบแอบซ่อนลงเรือ (illegal migrants and stowaways)

โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณธรรศ ธรรมฤทธิ์ และ คุณอรรถพล พรหมทองดี PSFO เป็นวิทยากรกิจกรรมครั้งนี้