PORT คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สหไทย เทอร์มินอล (PORT)  หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORTเปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ PORT ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ภายใต้ปรัชญาการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) มาอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) มาอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ นำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ